Aktuality

2% z dane

Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok 2% z daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov. Pozrite priložené vyhlásenie.

Už ste sa sčítali?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prebieha v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní (www.scitanie.sk).

Prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 8. 3. 2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Táto zložitá doba nás preniesla do online prostredia, do dištančného vzdelávania, do online súťaží. Zúčastnili sme sa online súťažného okresného kola Dejepisnej olympiády. Čítajte viac ...

Návrat žiakov do škôl

Základné školy v Michalovciach obnovia vyučovanie od 2. 3. 2021. Čítajte viac ...

Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021.

Rozhodnutie krízového štábu mesta Michalovce

Deti do materských škôlok a základných škôl v pondelok 8. 2. 2021 nenastúpia. Predpokladaný návrat detí do škôl je po jarných prázdninách v pondelok 1. 3. 2021.

Školská dochádzka žiakov 1. stupňa od 8. 2. 2021

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak sa školská dochádzka bude riešiť nasledovne .... Čítajte viac

Návrat žiakov do škôl, testovanie.

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ materských a základných škôl otvára od 8. februára 2021 výchovnovzdelávací proces vo všetkých materských školách, v základných školách pre žiakov 1. - 4. roč. a základnej umeleckej škole individuálnej forme pre žiakov 1. - 4. roč. K zabezpečeniu otestovania zamestnancov a zákonných zástupcov detí /žiakov Mesto Michalovce ako zriaďovateľ škôl otvorí mimo už otvorených MOM aj MOM na týchto základných školách. Čítajte viac...