Riaditeľské voľno

10. október 2022

Riaditeľ Základnej školy Školská 2 Michalovce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje žiakom Základnej školy Školská 2 Michalovce z dôvodu účasti učiteľov na metodických dňoch riaditeľské voľno dňa 14. októbra 2022 (piatok).

Na základe udelenia riaditeľského voľna sa v školskej jedálni v tento deň nevarí. Všetci stravníci budú automaticky z obedu odhlásení.

Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 17. 10. 2022.