Zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

21. február 2024

Zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2024/25

 

Ako a kedy bude prebiehať zápis dieťaťa do 1. ročníka na našej škole?

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční v dňoch 03. apríla,04. apríla 2024 v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.v príjemnom prostredí našej školy za prítomnosti pedagógov 1. stupňa, školského špeciálneho pedagóga, rodičov, detí a nášho Šaša Jaša.

Ak sa nemôžete zúčastniť  zápisu v tomto termíne, zápis môžete uskutočniť individuálne od 03. 04. 2024 do 30. 04. 2024 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

 

Prihlášky k zápisu do prvého ročníka môžete  vyplniť a poslať cez elektronický formulár na webovej stránke školywww.5zs.sk už  od 18. 03. 2024. Elektronická prihláška Vám ušetrí čas pri zápise.

Kedy začína pre dieťa povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Každý rodič resp. zákonný zástupca je povinný v zmysle školskej legislatívy  prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. 08. 2024 dovŕši  šesť rokov.

 

Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

(odklad povinnej školskej dochádzky)

 

Posúdenie školskej spôsobilosti v zariadeniach poradenstva a prevencie pred zápisom u detí, ktoré k 31. augustu 2024 (vrátane) dovŕšia najmenej šesť rokov veku nie je povinné.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa zapísal. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej školy fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok.

 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku. Z uvedeného vyplýva, že dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávanie len jedenkrát.

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v školskom roku 2024/2025 pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania prihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zúčastní sa zápisu v základnej škole (tej istej, alebo aj inej ako v predchádzajúcom roku) nanovo. Aj v prípade, že zákonný zástupca požiada o prijatie dieťaťa tú istú základnú školu ako v predchádzajúcom roku, tak riaditeľ príslušnej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa do základnej školy v novom správnom konaní

 

Čo je školská spôsobilosť?

Školská spôsobilosť, inak povedané pripravenosť na školu, znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských znalostí. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené nielen po stránke fyzickej, ale aj po stránke rozumovej, sociálnej a citovej.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ako má postupovať rodič v prípade, ak dieťa nedovŕšilo 6. rok veku a chce ho do školy zapísať?

Rodič resp. zákonný zástupca môže prihlásiť aj dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok života v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2024. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku musí predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Ako a kedy sa rodič dozvie, že dieťa je prijaté do školy?

Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2024 vydá rozhodnutie o prijatí (resp. neprijatí) dieťaťa a doručí ho do elektronickej schránky zákonného zástupcu. V prípade, že zákonní zástupcovia nemajú aktívnu elektronickú schránku na doručovanie elektronických dokumentov, bude mu rozhodnutie doručené v listinnej podobe.   

Postačuje ak prihlášku podpíše len jeden zákonnýzástupca?

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpisobochzákonnýchzástupcovdieťaťasanevyžaduje,ak:

  • jednémuzrodičovbolobmedzenýalebopozastavenývýkonrodičovskýchprávapovinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)alebo
  • vecneznesieodklad,zadováženie súhlasudruhého rodiča jespojenésťažko prekonateľnou prekážkouajetovnajlepšomzáujme dieťaťa(spôsobpreukázaniauvedenejskutočnostiani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením č. 1).

V prípade, ak:

  • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,

 

  • dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.

 

Na prihláške postačuje podpislen jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy (písomné vyhlásenie  č. 2).

 

Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (písomné vyhlásenie  č. 2).

 

 

Pri zápise je potrebné doniesť:

  • občianske preukazy zákonných zástupcov,
  • rodný list dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek odborných lekárskych vyšetrení, zdravotných problémov dieťaťa je zákonný zástupca povinný informovať školu pri zápise.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

V prípade akýchkoľvek  otázok ohľadom zápisu dieťaťa na našu školu nás kontaktujte na: 5zs@5zs.sk, alebo na telefónnom čísle +421 918 851 696.

Pomôcky pre prváka [pdf]

Súvisiace tlačivá: