Výchovné a kariérové poradenstvo

24. november 2022

Výchovný a kariérový poradca :   Mgr. Zlatuše Kleinová

 

Konzultačné hodiny :

 

  • utorok 12:30 - 14:00 hod.
  • termín po vzájomnej dohode na t. č. 0948 443 327, alebo na maile zlatuse.kleinova@5zs.sk                           
  • pre deviatakov aj počas veľkých prestávok

 

 

Funkcia výchovného a kariérového poradcu

 

Výchovný a kariérový poradca (ďalej VaKP) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Venuje pozornosť žiakom so ŠVVP, so zdravotným znevýhodnením, s nadaním, zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým, nepedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľnom povolaní. Koordinuje spoluprácu ZŠ a SŠ v oblasti poskytovania informácií o možnostiach štúdia na ich škole a možnostiach duálneho vzdelávania.Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami, CPPPaP a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. VaKP mapuje výchovné problémy a činnosť zameriava aj na prevenciu.

VaKP organizuje pre žiakov besedy so zástupcami SŠ. Žiaci sa zúčastňujú dní otvorených dverí SŠ. Pre rodičov žiakov 9. ročníka VaKP vykonáva RZ kde informuje o prijímacom konaní na SŠ. VaKP je k dispozícii rodičom počas konzultačných hodín podľa dohody. Potrebné informácie o SŠ, záujem a naplnenie jednotlivých odborov, duálne vzdelávanie a harmonogram prijímacieho konania sa nachádzajú na stránke www.svsmi.sk

 

Odporúčané stránky pre profesionálne poradenstvo:


www.svsmi.sk

www.stredneskoly.sk

www.mapaskol.iedu.sk

www.sustavapovolani.sk

www.povolania.sk

www.zoznamskol.eu

www.istp.sk

 

Odporúčaná stránka pre riešenie výchovných a vzdelávacích problémov žiakov: http://www.psychologiami.sk/?sekcia=4-dokumenty  

 

LINKY DETSKEJ POMOCI

KP online pomôcky [pdf]

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy 

Harmonogram v skratke [pdf]

Harmonogram prijímacieho konania [pdf]

Prijímacie konanie na SŠ [pdf]

Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť [pdf]

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka [doc]

Prihláška na štúdium na SŠ [pdf]

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium [doc]

Čestné vyhlásenie [doc]

Podpisy zákonných zástupcov [pdf]