Výchovné a kariérové poradenstvo

06. január 2020

Výchovný a kariérový poradca :  Mgr. Zlatuše Kleinová

 

Konzultačné hodiny:

 

  • štvrtok 6. a 7. vyučovacia hodina (12.10 - 12.55 a 13.25 - 14.10)
  • termín  po vzájomnej dohode na t. č.  0948 443 327, alebo na maile zlatuse.kleinova@5zs.sk                           
  • pre deviatakov aj počas veľkých prestávok

 

 

Funkcia výchovného a kariérového poradcu

 

Výchovný a kariérový poradca (ďalej VaKP) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Venuje pozornosť žiakom so ŠVVP, so zdravotným znevýhodnením, s nadaním, zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým, nepedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania. Koordinuje spoluprácu ZŠ a SŠ v oblasti poskytovania informácií o možnostiach štúdia na ich škole a možnostiach duálneho vzdelávania. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami, CPPPaP a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. VaKP mapuje výchovné problémy a činnosť zameriava aj na prevenciu.

VaKP organizuje  pre žiakov besedy so zástupcami SŠ. Žiaci sa zúčastňujú dní otvorených dverí SŠ. Pre rodičov žiakov 9. ročníka  VaKP realizuje RZ kde  informuje o prijímacom konaní na SŠ. VaKP je k dispozícii rodičom počas konzultačných hodín podľa dohody. Potrebné informácie o SŠ, záujem a naplnenosť jednotlivých odborov, duálne vzdelávanie a harmonogram  prijímacieho  konania sa nachádzajú na stránke www.svsmi.sk

 

Odporúčané stránky pre profesijné poradenstvo:


www.svsmi.sk

www.stredneskoly.sk

www.mapaskol.iedu.sk

www.sustavapovolani.sk

www.povolania.sk

www.zoznamskol.eu

www.istp.sk

 

Odporúčaná stránka pre riešenie výchovných a vzdelávacích problémov žiakov: http://www.psychologiami.sk/?sekcia=4-dokumenty 

 

LINKY  DETSKEJ POMOCI

 

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Informácie nájdete v prílohách. V prípade nejasností  sa zákonný zástupca môže obrátiť na výchovného a kariérového poradcu.

Usmernenie k prijímaciemu konaniu [pdf]

Harmonogram prijímacieho konania [pdf]

Najčastejšie otázky k prijímaciemu konaniu [pdf]

Proces podávania prihlášok na SŠ [pdf]

Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť [pdf]

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka [doc]

Prihláška na štúdium na SŠ [pdf]

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium [doc]

Čestné vyhlásenie [doc]