Nahlasovanie korupcie

16. október 2023

ZAMESTNÁVATEĽ Základná škola, Školská 2, Michalovce

v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

Smernicu o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti [pdf]

Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslav Mach, riaditeľ školy

e-mail: korupcia@5zs.sk