Dokumenty školy

05. január 2020

Organizačná štruktúra

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

Pracovný poriadok 

Školský vzdelávací program

Školský poriadok

Kolektívna zmluva

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Povinné informačné dokumenty