Školský klub detí

05. január 2020

Školský klub detí (ŠKD) ŠKD je zariadenie, ktoré poskytuje popoludňajšiu starostlivosť deťom zamestnaných rodičov. Na činnosť má k dispozícii 3 samostatné triedy, účelne zariadené podľa charakteru činnosti ŠKD. Má tri oddelenia, ktoré sú upravené tak, aby si v nich mohli deti po vyučovaní odpočinúť. Na športové a rekreačné aktivity ŠKD využíva školské ihrisko a telocvičňu, odpočinkový a rekreačný areál v átriu školy a minitelocvičňu.

Prevádzka ŠKD je od 6,30 h do 16,30 h.

Po vyučovaní a obede škola v ŠKD zabezpečuje pre deti nasledujúce činnosti:

  • odpočinkovú – relax v oddelení
  • rekreačnú – na vychádzky a pobyt vonku využívame krásne okolie našej školy
  • prípravu na vyučovanie – písanie domácich úloh
  • záujmovú činnosť v rámci tematických oblastí výchovy

Zmysluplné využitie voľného času a rozvoj talentu môžu deti realizovať v krúžkoch, ktoré vedú vyučujúci v popoludňajšom čase. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré pre deti pripravujú zaujímavé akcie počas celého školského roka (Deň otvorených dverí, Vianočné posedenie, Besiedka, Karneval, Dopravná súťaž, atď.)

Podľa VZN 189/2016 mesta Michalovce je činnosť ŠKD zaradená ako nadštandardná služba a poplatok v školskom roku 2019/2020 je 10 € mesačne. Daný poplatok je rodič povinný uhradiť do 10. dňa v mesiaci na účet ŠKD prevodným príkazom cez internet banking, alebo poštovou poukážkou.