Ďalšie športy - CVČ

06. január 2020

Záujmové útvary (ZÚ) Centra voľného času (CVČ) - školský rok 2019/20

Názov ZÚ

Vedúci ZÚ

Športové hry chlapci Mgr. Balogová Štefánia
Športové hry dievčatá PaedDr. Vetrecin Juraj
Gymnastika chlapci PaedDr. Vetrecin Juraj
Gymnastika dievčatá Mgr. Katarína Šlinská
Kondičná a pohybová príprava Mgr. Králik Ivan