Aktuality

Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 28.4.2020 usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Čítajte viac...

Hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou rozhodol o spôsobe záverečného hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov. Čítajte viac...

Doplnenie informácií k zápisu do 1. ročníka

Vzhľadom na vzniknutú situáciu šírenia ochorenia COVID - 19 uprednostňujeme elektronické prihlásenie detí do 1. ročníka. Čítajte viac...

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia, srdečne vás pozývame na zápis do 1. ročníka. Tešíme sa na vás pri zápise žiakov od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Čítajte viac...

Pre našich budúcich prvákov

V školskom roku 2020/2021 otvárame triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy od prvého ročníka. Čítajte viac...

Informácie pre rodičov a žiakov

Spôsob výučby v čase prerušenia vyučovania. Čítajte viac...

Usmernenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Aktuálne informácie (usmernenia, odporúčania ) súvisiace s prerušením vyučovania na školách. Čítajte viac...

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy, Školská 2, Michalovce v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 udeľuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ, Školská 2, Michalovce dňa 13. marca 2020 (piatok). Riaditeľské voľno je žiakom udelené z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a v súlade s odporúčaniami Ústredného krízového štábu, ktorý v tomto smere prijal ďalšie opatrenia a zákazy.