Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

23. január 2022

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.                                                                                                                                                     Informácie nájdete v prílohách. V prípade nejasností  sa zákonný zástupca môže obrátiť na výchovného a kariérového poradcu.

Usmernenie k prijímaciemu konaniu [pdf]

Harmonogram prijímacieho konania [pdf]

Najčastejšie otázky k prijímaciemu konaniu [pdf]

Proces podávania prihlášok na SŠ [pdf]

Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť [pdf]

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka [doc]

Prihláška na štúdium na SŠ [pdf]

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium [doc]

Čestné vyhlásenie [doc]