MŠVVaŠ: Žiaci sa vrátia do škôl v avizovanom termíne - 10. januára

05. január 2022

Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne od pondelka 10. januára 2022.

Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom (Školský semafor [pdf]).
Pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (cez EduPage, alebo Príloha č. 1).
Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať. Na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov. Odporúčame rodičom, aby svoje deti pred nástupom do školy otestovali a o výsledku testu informovali (cez EduPage, Domáci Ag samotest – oznámenie o použití) triedneho učiteľa.

Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.
Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať (EduPage, Oznámenie o výnimke z karantény).

Pre zamestnanca školy platí režim OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný, alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa školy.