Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

29. august 2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

 

Milí rodičia, milí žiaci,

dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8:30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy, Školská 2, Michalovce.

5. 9. 2022

  • zraz žiakov 1. ročníka a ich zákonných zástupcov pred školou o 8:00 hod.,
  • zraz žiakov 2.- 9. ročníka na multifunkčnom ihrisku o 8.20 hod. .

V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 1.-9. ročníka v telocvični. Po ukončení slávnostného otvorenia sa  žiaci 1. ročníka a ich zákonní zástupcovia presunú do svojich tried.

 

Základné informácie  k začiatku školského roka 2022/2023 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1).

Prílohu č. 1 môžu zákonní zástupcovia odovzdať triednym učiteľom aj cez aplikáciu EduPage.

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

Školská jedáleň 5. 9. 2022 obedy nevydáva.

Školský klub detí a školská jedáleň  bude fungovať od 6. 9. 2022.

6. a 7. septembra  2022  (streda, štvrtok)

I. stupeň

1.ročník – 3 vyučovacie hodiny

2. - 4. ročník – 4 vyučovacie hodiny

II. stupeň

5. – 9. ročník – 5 vyučovacích hodín

Rozpis obedov v ŠJ v dňoch 6. – 7. 9. 2022:

I. stupeň:

  • 11,00 hod. – 11,10 hod. žiaci 1.- 2. ročníka
  • 11,10 hod. – 11,20 hod. žiaci 3. ročníka
  • 11,20 hod. -  11,30 hod. žiaci 4. ročníka

II. stupeň:

  • 11,40 hod. – žiaci 5. ročníka
  • 11,50 hod. - žiaci 6. a 7.ročníka
  • 12,00 hod. – žiaci 8. ročníka
  • 12,05 hod. – žiaci 9. ročníka

08.- 09. 2022 septembra 2022 (štvrtok, piatok):

1. stupeň – Didaktické hry

2. stupeň – OŽZ („Účelové cvičenie.“)