Aktuality

Poďme športovať !!!

Počas školského roka telocvičňu ZŠ Školská 2 nevyužívajú len žiaci školy, ale aj predškoláci zo susednej IV. materskej školy, Školská 5. Pod vedením p. učiteľa J. Vetrecina a p. učiteľky K. Germuškovej navštevovali športový krúžok pod názvom Poďme športovať!!!.

Zelená škola

Základná škola Školská 2 Michalovce získala v rámci certifikačnému programu medzinárodný certifikát "Zelená škola". Poďakovanie za tento úspech patrí všetkým zúčastneným na tomto procese, hlavne koordinátorovi programu Mgr. Jánovi Štofilovi.

Letný denný tábor

Základná škola, Školská 2, Michalovce Vás pozýva na Letný denný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 15. 8. do 19. 8. 2022.

Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach

Žiaci 7.A a 8.B triedy dňa 19. 5. 2022 navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. V atraktívnom prostredí sa žiaci interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom oboznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi.

Školské mlieko

Od začiatku školského roka sa naša škola opäť zapojila do programu "Školské mlieko" a to za účelom zvýšenia zdravej desiaty. Deti majú možnosť každý deň vybrať si z Brejkomatu jedno biele 3,5%tné mliečko úplne ZADARMO. (Prvé si musia vybrať biele mliečko)

Štúrov Zvolen

Súťaž v rétorike, ktorá pomáha vytvárať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíja ich nadanie a kreativitu. Učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Jarné práce

Žiaci 5.A a 5.B triedy na hodine techniky pracovali na úprave areálu školy.

Víťaz ligy vo florbale

ZŠ Školská 2 Michalovce sa stala víťazom slovenskej ligy vo florbale v kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ!

Návšteva zberného dvora

Dňa 3. 5. 2022 kolégium Zelenej školy navštívilo na Partizánskej ulici zberný dvor Technických služieb mesta Michalovce.

Rovesnícke vzdelávanie - ochrana prírody Zelená škola

Žiaci 8.A triedy sa pri rovesníckom vzdelávaní podelili zo svojimi poznatkami o ochrane prírody, ako sa správne v prírode správať a ako nakladať s odpadmi. Vysvetlili žiakom 3. A triedy, aký prínos pre životne prostredie je recyklácia a zodpovedný prístup každého z nás.