Aktuality

Spolu múdrejší 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania "Spolu múdrejší 3" na mesiace január až jún 2022. Naša škola je úspešným žiadateľom v tejto výzve.

Naši mladí numizmatici

Hodina dejepisu vie priniesť mnoho zaujímavých informácií. A takúto hodinu dejepisu sme mali aj vďaka našim mladým nadšencom pre numizmatiku.

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Informácie nájdete v prílohách. V prípade nejasností sa zákonný zástupca môže obrátiť na výchovného a kariérového poradcu.

Naše hokejové nádeje

Základná škola, Školská 2, Michalovce a Hokejový klub Mládež Michalovce vám vo fotoalbume predstavujú hokejové nádeje sezóny 2021/2022

MŠVVaŠ: Žiaci sa vrátia do škôl v avizovanom termíne - 10. januára

Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne od pondelka 10. januára 2022. Čítajte viac...

Pani Zima využila svoju čarovnú moc aj v našej škole

Aj keď školské lavice sú v tomto predvianočnom čase prázdne, školské chodby a triedy nedočkavo čakajú, kedy odkryjú svoje poklady aj Vám, milí žiaci. Kúzlo Vianoc na nás dýcha z každého kútika našej školy. Rozžiarený stromček, okná plné hviezd i adventné sviečky si v tichu chodieb šepocú príbehy, ktoré sa udiali počas vianočných dní. Želáme Vám pokojné sviatky rozžiarené láskou a rodinnou pohodou.

Koľko lásky ...

V posledných školských decembrových dňoch sa naše deti spolu s rodičmi zapojili do projektu s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Už štvrtý rok sa na Slovensku pred Vianocami rozdáva radosť tým najzraniteľnejším - našim seniorom v krabici, či balíčku. Chuť pomáhať nezastavila ani aktuálna náročná situácia a dištančné vzdelávanie žiakov.

Dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. stupňa

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Michalovciach so súhlasom zriaďovateľa mesta Michalovce prechádzajú žiaci 1. a 2. stupňa od 8. 12. 2021 do 17. 12. 2021 na dištančnú formu vzdelávania. Do školy žiaci nastúpia po vianočných prázdninách dňa 10. 1. 2022 (pondelok). Čítajte viac...

Kariérová výchova a poradenstvo

V zhode so súčasnými trendmi v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva vo zvýšenej miere venujeme pozornosť podpore sebapoznania žiakov, ich schopností, preferencií, silných a slabých stránok...

Komunikujeme, porovnávame

Žiaci 9. B triedy na hodine ruského jazyka porovnávali školský systém, učebné predmety a hodnotenie v ruskej a slovenskej škole.