Aktuality

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 12.03.2024 sa v CZŠ svätého Michala v Michalovciach konal 52. ročník OK geografickej olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 115 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách (5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník). Žiaci riešili úlohy z teoretickej časti, z poznatkov o miestnej krajine a nakoniec museli preukázať svoje praktické zručnosti pri práci s atlasom. Čítajte viac...

Ekonomická olympiáda

V rámci finančnej gramotnosti sa aj naši ôsmaci a deviataci zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády. V tomto ročníku sa zapojilo 6000 žiakov z 214 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Medzi 50 najlepších súťažiacich sa v rámci Košického kraja prebojovali títo žiaci z našej školy Tomáš Šanta, Filip Sivák a Jana Midlíková. Srdečne blahoželáme k úspechu!

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 /Školský zákon/ Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň 20. 3. 2024 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka. Čítajte viac ...

PRÁVA DETÍ - školské kolo

Všetci žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili školského kola súťaže Práva detí. Po oboznámení sa s právami, každý žiak jedno právo vyjadril ilustráciou. Žiaci deviateho ročníka rozhodli, ktoré práce sa im páčia najviac. Čítajte viac ...

Chemická olympiáda

Po úspešnom zvládnutí domáceho a školského kola a systematickej príprave sa náš žiak, Tomáš Šanta z 9.B, zúčastnil aj na okresnom kole chemickej olympiády. Toto kolo preverilo vedomosti a zručnosti žiakov v dvoch častiach - teoretickej a praktickej. Tento ročník bol zameraný na chémiu vápnika a horčíka. V teoretickej časti vytvárali rovnice, taktiež počítali chemické príklady. V praktickej časti pripravovali produkt zahrievaním, zopakovali si filtráciu a zrealizovali aj skúmavkové pokusy. Tomáš obsadil krásne 8.miesto. Srdečná gratulácia.

Deň otvorených dverí 2024

Pozývame predškolákov a budúcich piatakov - hokejistov spolu s ich rodičmi na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. 3. 2024 o 10.00 hod. na našej škole. Čítajte viac ...

Jarné prázdniny

Termín jarných prázdnin v školskom roku 2023/2024 je od 26. 2. 2024 do 1. 3. 2024 (vrátane). Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 4. 3. 2024.

2% z daní

Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok 2% z daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov. Čítajte viac ...

Nenávistné prejavy - preventívna aktivita

Nenávistné prejavy sa v súčasnosti stali často skloňovaným pojmom. Podnecujú vznik predsudkov a sú často využívané na podkopávanie jednoty, tolerancie a súdržnosti, ako aj na eskalovanie napätia medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, s cieľom vytvoriť obraz "nepriateľa", a tým ho zbaviť ľudskej dôstojnosti a následne ospravedlniť na ňom páchané násilie. Čítajte viac...

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

V súvislosti s nárastom akútnych ochorení horných dýchacích ciest a chrípky u žiakov a zamestnancov školy sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka Základnej školy Školská 2 Michalovce od 31. 1. 2024 do 4. 2. 2024 vrátane. V tomto čase nebude v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD. Výchovno-vzdelávací proces a prevádzka školy sa obnoví v pondelok 5. 2. 2024.