Aktuality

Začíname s obnovou Základnej školy na Školskej ulici v Michalovciach

Mesto Michalovce splnilo podmienky poskytnutia príspevku z Plánu obnovy a odolnosti podaným projektom s názvom "Obnova historickej budovy Základnej školy, školská 2 v Michalovciach", čím získalo finančné prostriedky na daný projekt vo výške 3 297 789,45 eur. V rámci Plánu obnovy a odolnosti mesto nemá žiadne povinné spolufinancovanie. Čítajte viac ...

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia! Slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2024 v čase od 14.00 do 17.00 hod. Čítajte viac...

Veľkonočné prázdniny

Termín veľkonočných prázdnin: od 28. 3. 2024 do 2. 4. 2024 (vrátane). Začiatok vyučovania po prázdninách je 3. 4. 2024 (streda). Prajeme príjemné sviatky.

Veľkonočné upratovanie

Začiatkom jari sme sa rozhodli urobiť niečo dobré nielen pre nás, ale aj pre naše okolie. Spolu so žiakmi druhého stupňa sme sa rozhodli zbierať odpadky v okolí školy a pri našej obľúbenej vodnej lokalite - jazierko Baňa. Čítajte viac...

Zmena výšky príspevkov na stravu od 1. 4. 2024

V súlade s podkladmi, ktoré boli zaslané zo školských jedálni pri základných a materských školách a celkových nákladov na prevádzku školských jedálni k výpočtu réžie na rok 2024 a v súlade s poslednými zmenami vo finančných pásmach od 1. 1. 2023 oznamujeme stravníkom zmenu výšky príspevkov na stravu od 1. 4. 2024. Čítajte viac ...

Príprava záhonov

Vyvýšené záhony predstavujú nielen estetický prírastok v školskom prostredí, ale aj výbornú príležitosť pre žiakov čo-to sa naučiť o pestovaní rastlín a starostlivosti o záhradu. Čítajte viac...

Ekonomická olympiáda

V rámci finančnej gramotnosti sa aj naši ôsmaci a deviataci zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády. V tomto ročníku sa zapojilo 6000 žiakov z 214 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Medzi 50 najlepších súťažiacich sa v rámci Košického kraja prebojovali títo žiaci z našej školy Tomáš Šanta, Filip Sivák a Jana Midlíková. Srdečne blahoželáme k úspechu!

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 /Školský zákon/ Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň 20. 3. 2024 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka. Čítajte viac ...

PRÁVA DETÍ - školské kolo

Všetci žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili školského kola súťaže Práva detí. Po oboznámení sa s právami, každý žiak jedno právo vyjadril ilustráciou. Žiaci deviateho ročníka rozhodli, ktoré práce sa im páčia najviac. Čítajte viac ...

Chemická olympiáda

Po úspešnom zvládnutí domáceho a školského kola a systematickej príprave sa náš žiak, Tomáš Šanta z 9.B, zúčastnil aj na okresnom kole chemickej olympiády. Toto kolo preverilo vedomosti a zručnosti žiakov v dvoch častiach - teoretickej a praktickej. Tento ročník bol zameraný na chémiu vápnika a horčíka. V teoretickej časti vytvárali rovnice, taktiež počítali chemické príklady. V praktickej časti pripravovali produkt zahrievaním, zopakovali si filtráciu a zrealizovali aj skúmavkové pokusy. Tomáš obsadil krásne 8.miesto. Srdečná gratulácia.