Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ, Školská 2, Michalovce v období od 1. septembra 2020

27. august 2020


Základná škola, Školská 2, Michalovce

 

POKYNY
upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ, Školská 2, Michalovce v  období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

 

September 2020


Úvod


Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ, Školská 2, Michalovce. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.
Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.

ZELENÁ FÁZA

Škola

Zverejní oznam na vchodových dverách, ktorý informuje, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č.1).
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
Školský klub detí sa riadi primerane usmerneniami tohto materiálu.

Riaditeľ

Upraví prevádzku a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Konkrétne budú platiť protiepidemiologické pokyny nariadené RÚVZ a ministerstvom školstva. Pri vstupe do školy si každý žiak i zamestnanec dezinfikuje ruky.  Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. V prípade nutnosti použije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky. To platí aj pre cudzie osoby.
Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3).
Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy a školského klubu detí.
Zabezpečí ranný filter pri vstupe do základnej školy poverenou osobou.
V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia Manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 časť Oranžová a Červená fáza.
Žiaci, ktorí končia vyučovanie a nenavštevujú ŠKD, odchádzajú dodržiavajúc všetky opatrenia v sprievode pedagóga na obed, následne domov. Deti navštevujúce ŠKD v sprievode vychovávateľky obedujú v školskej jedálni a dodržujú pravidlá stravovania, s ktorými sú oboznámení vopred a pokračujú  vo výchovnej činnosti  ŠKD.

Zákonný zástupca

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie –podpisuje rodič (príloha č. 5).

Zákonný zástupca:

 •  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.

 •  Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.

 •  Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 •  Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.

 •  V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa  a riaditeľa školy.

 •  V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.

 •  Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.

 •  Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Výnimku tvoria zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. Do školy sprevádza žiaka 1. ročníka iba jeden zákonný zástupca a dodržuje opatrenia školy. Bočné vchody budú uzamknuté.

 •  V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.

 • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

Všeobecné základné opatrenia

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
V prípade podozrenia na COVID – 19 u žiaka alebo zamestnanca školy sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.
V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu  ochorenia COVID-19 sa budeme riadiť pokynmi manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 - ORANŽOVÁ FÁZA a ČERVENÁ FÁZA.

Špeciálne usmernenia pri otvorení školského roku 2020/2021

Počas obdobia 02.09. – 23. 09. 2020 nad rámec zelenej fázy škola:

 • neorganizuje hromadné otvorenie školského roku za účasti rodičov s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa realizuje v prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.

 • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v priestoroch školy.

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec  nosí rúško alebo ochranný štít.

 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory určené  na šport  sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú.

 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.

 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 09. – 23. 09. 2020.


Organizácia dňa 02. 09. 2020

Príchod žiakov do školy

 • žiaci 2. ročníka od 8,00 hod. – do 8,10 hod.
 • žiaci 3. a 4. ročníka od 8,10 hod. – do 8,20 hod.
 • žiaci 5. a 6. ročníka od 8,20 hod. – do 8,30 hod.
 • žiaci 7. a 8. ročníka od 8,30 hod. – do 8,40 hod.
 • žiaci 9. ročníka od 8,40 hod. – do 8,50 hod.
 • žiaci 1. ročníka o 9,00 hod. 

     Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
platné od 03. 09. 2020 do 23. 09. 2020

 


Príchod žiakov do školy

             I. stupeň

 • žiaci 2. ročníka od 7,00 hod. – do 7,10 hod.
 • žiaci 3. ročníka od 7,10 hod. – do 7,20 hod.
 • žiaci 4. ročníka od 7,20 hod. – do 7,30 hod.
 • žiaci 1. ročníka od 7,30 hod. – do 7,40 hod.

            II. stupeň

 • - žiaci 5. ročníka od 7,40 hod. – do 7,50 hod.
 • - žiaci 6. ročníka od 7,50 hod. – do 8,00 hod.
 • - žiaci 7. ročníka od 8,00 hod. – do 8,10 hod.
 • - žiaci 8. a 9. ročníka od 8,10 hod. – do 8,20 hod.

Stravovanie v školskej jedálni

           I. stupeň

 • od 11,15 hod. - do 11,45 hod. žiaci 1. a 2. ročníka
 • od 11,45 hod. - do 12,15 hod. žiaci 3. a 4. ročníka

         II. stupeň

 • od 12,15 hod. - do 12,45 hod. žiaci 5. a 6. ročníka
 • od 12,45 hod. - do 13,15 hod. žiaci 7., 8. a 9. ročníka

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich z  ďalších predpisov.


PRÍLOHY:

P1 – podmienky vstupu do školy - oznam [doc]
P2 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania [doc]
P3 – zdravotný dotazník pre zamestnanca pred opätovným nástupom do zamestnania [doc]
P4 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka [doc]
P5 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu pred opätovným nástupom dieťaťa/žiaka do školy [doc] (NOVÉ ZNENIE od 10. 9. 2020)
P6 –  semafor postupu [pdf]