Prihláška na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia, ak máte záujem o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole uveďte do poznámky v elektronickej prihláške:
- pri zápise do 1. ročníka ak máte záujem o jazykovú školu priamo u nás na škole v popoludňajších hodinách - Anglický jazyk s lektorkou s praxou aj na londýnskych školách ( za poplatok 3,50 až 4 eurá za vyučovaciu hodinu podľa počtu žiakov v skupine) uveďte do poznámky áno mám záujem, alebo - nie nemám záujem
- prihlásenie žiaka do 5. až 9. ročníka, uveďte do poznámky, či máte záujem o klasickú triedu, alebo triedu s rozšíreným vyučovaním ľadového hokeja a plávania a ak máte záujem aj o jazykovú školu priamo u nás na škole v popoludňajších hodinách - Anglický jazyk s lektorkou s praxou aj na londýnskych školách (za poplatok 3,50 až 4 eurá za vyučovaciu hodinu podľa počtu žiakov v skupine) uveďte do poznámky áno mám záujem, alebo - nie nemám záujem.
Základné údaje dieťaťa
Povinná časť
Trvalý pobyt
Povinná časť
Prechodný pobyt
Pokiaľ ho dieťa nemá, túto časť nevypĺňajte!
Školské údaje
Povinná časť
Rodičia
Povinná časť
Otec
Matka
Rodina a súrodenci
Povinná časť
Ďalšie informácie
Povinná časť
Zdravotný stav dieťaťa
Povinná časť
Zákonný zástupca dieťaťa
Povinná časť
Na Vami zadaný e-mail Vám bude zaslaný verifikačný link za účelom autorizácie Vami podanej žiadosti. V prípada, že ho nenájdete v prijatej pošte, skúste sa pozrieť, či ho Váš poštový server neumiestnil náhodou do priečinka Spam / Nevyžiadaná pošta.
Súhlas
Povinná časť
Poznámka
Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.
Čestné vyhlásenie
Povinná časť
Podpísaný zákonný zástupca
  1. Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu a nie sú mi známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku dieťaťa.
  2. Súhlasím s upustením odôvodnenia v rozhodnutí vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo.
  3. Zaväzujem sa, že písomnou formou upovedomím školu o odklade povinnej školskej dochádzky môjho dieťaťa v najkratšom možnom termíne, prípadne zdôvodním prečo moje dieťa nenastúpi na vašu školu.
  4. Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/a sú úplné a pravdivé.
  5. Vzdávam sa práva odvolania.
Nižšie podpísaní zákonní zástupcovia dieťaťa dávame súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prevádzkovateľovi:
Základná škola, Školská 2, Michalovce
IČO:
017080746
v rozsahu:
predloženom v mojej žiadosti o prijatie do školy,
na účel:
prijímacieho konania do školy,
na obdobie:
do ukončenia prijímacieho konania.


Berieme na vedomie, že v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.