Zelená škola

06. marec 2021

ZELENÁ ŠKOLA

Zameranie programu

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia environmentálne správanie na školách a znižujú ekostopu školy, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

Koordinácia programu Zelená škola patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education. Školy s označením “Eco-School” pracujú pod hlavičkou tejto organizácie po celom svete. Na Slovensku program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálnovýchovných organizácií ŠPIRÁLA.

Priebeh programu na škole Škola zaregistrovaná do programu Zelená škola realizuje aktivity v rámci dvojročného certifikačného obdobia. Počas jedného certifikačného obdobia sa škola venuje jednej prioritnej téme spomedzi siedmich tém programu:

1. zeleň a ochrana prírody

2. odpad

3. voda

4. energia

5. doprava a ovzdušie

6. zelené obstarávanie a úradovanie

7. potraviny.

V danom certifikačnom období škola postupuje podľa metodiky 7 krokov:

1. kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole;

2. environmentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre výber prioritnej témy a následné systematické plánovanie;

3. environmentálny akčný plán (EAP) – dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;

4. monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia environmentálneho akčného plánu – priebežné monitorovanie priebehu program na škola a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;

5. proenvironmentálna výučba – zapracovanie environmentálnej výchovy do vyučovania;

6. informovanie a spolupráca – presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;

7. ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy.

Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky môže škola požiadať o certifikát Zelená škola a zúčastniť sa záverečného hodnotenia.

 

EKO KÓDEX [pdf]

Kolegium Zelenej školy [pdf]

Plán práce [pdf]

EAP monitoring [pdf]

Náklady na odpad [pdf]

Projekt Zelená škola - audit [pdf]

Zelená škola - dotazník [pdf]

Zelená škola - vyhodnotenie dotazníka [pdf]

 

Fotogalérie