Hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie

19. apríl 2020

Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 17. 4. 2020 rozhodol o záverečnom hodnotení jednotlivých vyučovacích predmetov v školskom roku 2019/2020 takto:

I. stupeň

v predmetoch: ETV, NAV - absolvoval.

1. ročník:

v predmetoch: SJL, MAT, AJH, PRV - slovné hodnotenie;

v predmetoch: HUV, VYV, TSV - absolvoval.

2. ročník:

 v predmetoch: SJL, MAT - známkou;

 v predmetoch: AJH, PRV - slovné hodnotenie;

 v predmetoch: VYV, HUV, TSV - absolvoval.

3. ročník:

 v predmetoch: SJL, MAT - známkou;

 v predmetoch: INF, PDA, VLA, ANJ - slovné hodnotenie;

 v predmetoch: PVC, TSV, VYV, HUV - absolvoval.

4. ročník:

 v predmetoch: SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ - známkou;

 v predmetoch: INF - slovné hodnotenie;

 v predmetoch: PVC, HUV, VYV, TSV, ETV, NAV - absolvoval.

 

   II. stupeň:

        v predmetoch: SJL, MAT, OBN, DEJ, GEO, ANJ, RUJ, ZAR, NEJ, BIO, CHEM, FYZ, INF - známkou;

        v predmetoch: HUV, VYV, NAV, ETV, TSV, ŠPP, TECH - absolvoval.