Informácie pre rodičov a žiakov

01. apríl 2020

Spôsob výučby v čase prerušenia vyučovania

V čase od 16. marca 2020 do odvolania krízovej situácie uvádzame do platnosti samoštúdium všetkých žiakov školy prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

• prostredníctvom edupage portálu,
• prostredníctvom sociálnych sietí,
• prostredníctvom emailovej komunikácie,
• prostredníctvom webových stránok tried  – 1. stupeň,
• prostredníctvom služobných mailov pedagogických zamestnancov (pozri web školy).

Rodičia skontrolujú platnosť svojich prihlasovacích údajov (v prípade nefunkčnosti kontaktujte triednych učiteľov).

Vyučujúci jednotlivých predmetov budú žiakom zadávať úlohy na každý pracovný deň (podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti.

Pri vypracovaní úloh, projektov, pracovných listov  budú žiaci dodržiavať presné termíny na ich odovzdanie vyučujúcemu.

Pri použití akejkoľvek formy komunikácie na diaľku (teda napr. aj e-mail, tlač a doručovanie vzdelávacích materiálov) je dôležité  poskytnutie kvalitnej spätnej väzby žiakom, nielen jednostranné odovzdávanie úloh a zadaní. V prípade nejasnosti alebo nepochopenia učiva komunikujú žiaci s učiteľmi elektronicky.

Učitelia sú k dispozícii na  pracovných  e-mailoch uvedených na webovej stránke školy, každý pracovný deň  v čase od 8,00 do 13,00 hodiny žiakom, rodičom a zamestnávateľovi.

Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas tohto obdobia budú súčasťou celkového hodnotenia za 2. polrok školského roka 2019/20 v danom predmete.

Rodič o prípadných technických alebo zdravotných prekážkach, ktoré znemožňujú samoštúdium dieťaťa, je povinný včas informovať triedneho učiteľa.