Zber elektroodpadu

29. apríl 2022

Kolégium Zelenej školy sa zapojilo do zberu elektroodpadu, kde všetky triedy 1. stupňa aj 2. stupňa zbierali použité batérie v triedach. Batérie doniesli aj z domu, aby tým neznečisťovali životné prostredie. Úsilie všetkých žiakov je vidieť na fotografiách. Zber elektoroodpadu bude pokračovať aj naďalej.  Veríme že sme svojim prístupom  zachránili niekoľko stromov. O ochrane prírody netreba len rozprávať, ale aj konať. ZŠ, Školská 2, Michalovce sa snaží žiakov viesť k ochrane prírode a tak aj konať.