Usmernenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

01. apríl 2020

Dôležité informácie pre rodičov

 

  • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  aj naďalej prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.
  • Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.  Informácie ohľadom podpisovania prihlášok rodičmi budú včas zverejnené na stránke školy.
  • Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl  v školskom roku 2019/2020.
  • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.
  • Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

Aktuálne informácie (usmernenia, odporúčania ) súvisiace s prerušením vyučovania na školách nájdete aj  na webovej stránke MŠ SR  http://www.ucimenadialku.sk/