Zmena termínu prázdnin

14. december 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov rozhodol takto:

1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 ruší prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.

3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).