Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

13. marec 2022

 

Vážení rodičia!

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

od 01. apríla 2022 do 30. apríla 2022

v čase od 7.30 do 15.30 hod.

 

  • Každý rodič resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť do prvej triedy základnej školy dieťa, ktoré do 31. 08. 2022 dovŕši šiesty rok života.
  • Rodič resp. zákonný zástupca môže prihlásiť aj dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok života v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2022, ak chce požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, musí okrem žiadosti zverejnenej na webovom sídle školy predložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Zápis na škole bude prebiehať:

  • s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • s osobnou prítomnosťou  obidvoch rodičov/zákonných zástupcov (v prípade záujmu sú vítané aj deti).

Čas zápisu si budete vedieť skrátiť, ak vopred vyplníte elektronickú prihlášku (www.5zs.sk). Ak nemôžete vyplniť elektronickú prihlášku, máte možnosť vyplniť prihlášku v uvedenom termíne priamo v škole v čase od 07.30 do 15.30 hod.

Po vyplnení  elektronickej prihlášky, je Vaša osobná účasť na zápise nutná z dôvodu overenia vami poskytnutých údajov.

 

Ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2022

V prípade zlej epidemickej situácii Vás o zmenách ohľadom zápisu budeme včas informovať na našej webovej (www. 5zs.sk) a fb (Základná škola, Školská 2, Michalovce) stránke školy.

 

Pri zápise je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa,
  • ak sú rodičia rozvedení, žiadame doložiť rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti zákonného zástupcu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

V prípade akýchkoľvek  otázok ohľadom zápisu dieťaťa na našu školu nás kontaktujte na: 5zs@5zs.sk, alebo na telefónnom čísle +421 918 851 696.

Pomôcky pre prváka [pdf]