Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

26. máj 2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

platné od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

 

 

Povinnosti zákonného  zástupcu žiaka

 

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( pozri prílohu č. 1 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka).
 • Ak zákonný zástupca nepredloží pri prvom nástupe do školy vyhlásenie, nebude mu povolený vstup do školy.
 • Ak žiak nenastúpi prvý deň v danom týždni, jeho nástup bude možný až prvý deň nasledujúceho týždňa (pondelok).
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Jeho povinnosťou je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 

 • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 • Zákaz zhromažďovania osôb pred základnou školou.
 • Základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, škola žiaka umiestni do samostatnej miestnosti a kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Príchod  žiakov rozdelených do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov (menný zoznam pozri webové stránky jednotlivých tried, edupage) bude prebiehať v týchto  časových úsekoch od 7:00 hod. do 7:50 hod. v 10 min. intervaloch.

 

Príchod žiakov do školy od 01.06.2020

 

Hlavný vchod (1. - 4. ročník)

 

7.00  – 7.10     I. skupina

7.10  – 7. 20    II. skupina

7.20  – 7.30     III. skupina

7.30  – 7.40     IV. skupina

 

Vchod pri telocvični (5. ročník)

 

7.30  – 7. 40    V. skupina   (V.A)

7.40  – 7. 50     VI. Skupina  (V.B)

 

 • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak si po príchode do školy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

 

 • Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  a na základe odporúčania MŠ SR sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020.

 

 • Štruktúra vyučovacieho dňa od 1. 6. 2020 v čase od 7.00 do 16. 00 hod.: Dopoludňajšie vyučovanie bude prebiehať s upraveným obsahom a formou vzdelávania. Bude zamerané na rozvíjanie pozornosti, predstavivosti, čitateľskej gramotnosti, na opakovanie a prehlbovanie učiva, na pohybové aktivity realizované v areáli školy, vonku na čerstvom vzduchu.

 

 • Rozvrh hodín

 

1. – 4. ročník

1. skupina

             Pondelok:         4 vyuč. hodiny

             Utorok:              5 vyuč. hodín

             Streda:               4 vyuč. hodiny

             Štvrtok:              5 vyuč. hodín

             Piatok:              4 vyuč. hodiny

             2. skupina

             Pondelok:         4 vyuč. hodiny

             Utorok:              5 vyuč. hodín

             Streda:              5 vyuč. hodín

             Štvrtok:             5 vyuč. hodín

             Piatok:              4 vyuč. hodiny

             3. skupina

             Pondelok:         5 vyuč. hodín

             Utorok:              4 vyuč. hodiny

             Streda:              4 vyuč. hodiny

             Štvrtok:             4 vyuč. hodiny

             Piatok:              5 vyuč. hodín

             4. skupina

             Pondelok:         5 vyuč. hodín

             Utorok:              4 vyuč. hodiny

             Streda:              5 vyuč. hodín

             Štvrtok:             4 vyuč. hodiny

             Piatok:              5 vyuč. hodín

 

             5. ročník

             5. skupina (V.A)

             Pondelok:         4 vyuč. hodiny

             Utorok:              5 vyuč. hodín

             Streda:              4 vyuč. hodiny

             Štvrtok:             5 vyuč. hodín

             Piatok:              5 vyuč. hodín

             6. skupina (V.B)

             Pondelok:         5 vyuč. hodín

             Utorok:              4 vyuč. hodiny

             Streda:              5 vyuč. hodín

             Štvrtok:             4 vyuč. hodiny

             Piatok:              5 vyuč. hodín

 

Školský klub detí (ŠKD)

Zákonný zástupca vyplní vyhlásenie o spôsobe a čase odchodu dieťaťa z ŠKD v čase od 01. 06. 2020 ( pozri prílohu č. 2 Vyhlásenie ŠKD).  Ak žiak opúšťa  ŠKD   v sprievode zákonného zástupcu ten nevstupuje do budovy školy, ale  telefonicky informuje vychovávateľku.

 

Stravovanie v školskej jedálni

 

 • Počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
 •  Žiaci si jedlo a nápoje sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni.
 • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené v sprievode pedagogických zamestnancov – vychovávateľov ŠKD,  ktorí budú vypomáhať  s dokladaním jedál, nápojov a príborov.

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 24 hodín vopred najneskôr do 14.00 hod. telefonicky 056/6282916 (+421 911 232 055), alebo mailom zlatica.hudakova@5zs.sk.

 

Časový rozpis jednotlivých skupín ŠKD a žiakov 5. ročníka počas obeda

1. skupina  (1.ročník) – Bc. Iveta Štofová  (12 detí)

2. skupina  (2.ročník) – Ingrid Smetanová (12 detí)

3. skupina  (3.ročník) – Bc. Gabriela Alexová ( 9 detí)

4. skupina  (4. + 3.ročník) – Mgr. Viera Jenčová ( 7detí)

Celkový počet stravníkov ŠKD: 39

 

PONDELOK :  po 4. hodine:  1. skupina + 2. skupina  ( 12 + 12 detí ) a V.A (9 detí)

                        po 5. hodine:  3 .skupina + 4. skupina  ( 9   +   7 detí ) a V.B (19 detí)

 

UTOROK :      po 4. hodine:  3. skupina + 4. skupina  ( 9   +   7 detí ) V.B (19 detí)

                        po 5. hodine:  1. skupina + 2. skupina   ( 12 + 12 detí ) a V.A (9 detí)

 

STREDA:        po 4.hodine:  1. skupina + 3. skupina   ( 12  +  9 detí) a V.A (9 detí)

                        po 5.hodine:  2. skupina + 4. skupina   ( 12   + 7 detí ) V.B (19 detí)

 

ŠTVRTOK:      po 4. hodine: 3. skupina + 4. skupina    ( 9   +  7 detí ) V.B (19 detí)

                        po 5. hodine: 1. skupina + 2. skupina    ( 12  + 12 detí ) a V.A (9 detí)

PIATOK:          po 4. hodine: 1. skupina + 2. skupina    ( 12  + 12 detí ) V.B (19 detí)

                        po 5. hodine: 3. skupina + 4. skupina    ( 9   + 7 detí ) a V.A (9 detí)

 

 

Prílohy: