Prijímacie konanie na stredné školy

07. máj 2020

Prijímacie konanie  na stredné školy

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na SŠ riaditeľovi základnej školy do 15. 05. 2020 (vrátane prihlášok na osemročné vzdelávacie programy).

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

Do 7. mája 2020 je riaditeľ strednej školy povinný zverejniť upravené kritéria prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

Informácie o prijímacom konaní  na stredné školy nájdete v týchto súboroch:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium [doc]

Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium [pdf]