Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov

04. máj 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 28.4.2020 usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

V bode 4. Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní tohto usmernenia je daný rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov.

Z tohto dôvodu sa s platnosťou od 4. 5. 2020 upravil rozvrh hodín pre jednotlivé triedy takto:

Rozpis hodín pre 1. stupeň [pdf]

Rozpis hodín pre 2. stupeň [pdf]