Ako zvýšiť záujem žiakov o učenie?

13. február 2020

Ako zvýšiť záujem žiakov o učenie? Jednoznačne nenechať ich sedieť v laviciach.
Vyučovanie prostredníctvom aktivizujúcich metód umožňuje dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov najmä na základe vlastnej učebnej práce žiakov. Aj naším prvákom bolo učivo prvouky sprostredkované prostredníctvom metódy riadeného objavovania, kedy žiaci využívajú doposiaľ predchádzajúce vedomosti a poznatky k tomu, aby sami objavili a pochopili podstatu nového učiva. Žiaci sú ohromne motivovaní využívaním aktivizujúcich metód, preto sa stávajú pravidelnou súčasťou nášho vyučovacieho procesu.