Kariérová výchova a poradenstvo

02. december 2021

Kariérová výchova a poradenstvo

V zhode so súčasnými trendmi v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva vo zvýšenej miere venujeme pozornosť podpore sebapoznania žiakov, ich schopností, preferencií, silných a slabých stránok...

Žiaci siedmeho ročníka využili svoje vedomosti z hodín OBN – čo je to talent, schopnosti, temperament, činitele ovplyvňujúce vývin osobnosti a pod. a vytvorili projektové práce Osobnosť. Projekty obsahujú časť Moja životná cesta – v ktorých žiaci poznali, čo v ich živote bolo dôležité a ovpynilo ich to. V druhej časti nazvanej Strom života poznali svoje schopnosti, talent, silné stránky...

O dva roky budú (tak ako aj súčasní deviataci) v tejto činnosti pokračovať. Prehodnotia a možno objavia aj nové schopnosti. V tom čase sa už rozhodovať, ktoré povolanie bude pre nich tou správnou vecou. Verím, že aj táto aktivita im pri ich rozhodovaní pomôže.