Poplatky v ŠKD

02. jún 2020

ROZHODNUTIE

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A21210 zo dňa 28. 5. 2020 s účinnosťou od 1. 6. 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 rozhodol o obnovení školského vyučovania v materských školách , v základných školách a v školských kluboch detí pri základných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a na základe usmernenia mesta Michalovce zo dňa  1. 6. 2020, a uznesenia MsZ č. 112, bod 2. zo dňa 29. 5. 2020 o obnovení príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy Základná škola, Školská 2 v Michalovciach rozhodol, takto:

 

Príspevok zákonného zástupcu na dieťa, v sume 10 €, ktoré v dňoch 1. 6. – 30. 6. 2020 navštevuje Školský klub detí,

sa obnovuje.

 

Zákonní zástupcovia budú o tomto rozhodnutí informovaní prostredníctvom web sídla školy.

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňa 1. 6. 2020

 

 

V Michalovciach 1. 6. 2020

                                                                                          Mgr. Miroslav Mach

                                                                                                  riaditeľ školy