Vyhlásenie volieb do Rady školy

07. september 2021

Vyhlásenie volieb do Rady školy.

              V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 Z.z. na základe ukončenia volebného obdobia Rady školy pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce, riaditeľ školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných školách radu školy (ďalej RŠ) tvoria:

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Návrh kandidáta do volieb RŠ za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej dohode do 10. 9. 2021 do 14.00 na riaditeľstve školy, alebo zaslať na adresu miroslav.mach@5zs.sk.

Voľby členov rady RŠ za pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia 13. 9. 2021 v priestoroch školskej jedálne.

Voľby členov RŠ za rodičov žiakov školy sa uskutočnia 13. 9. 2021 o 16.00 hod. v priestoroch školskej jedálne. 

Podľa § 1 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 29/2004 Z.z. sa voľby do RŠ môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu. Pri opakovanej voľbe sa podmienka nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

Ak by bolo prvé kolo volieb členov RŠ za rodičov žiakov neplatné pre nedodržanie účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov, riaditeľ školy vyhlási druhé kolo volieb dňa 16. 9. 2021 o 16.00 hod., ktoré sa uskutoční v priestoroch školskej jedálne.

                                                                                 

 

V Michalovciach 7. 9. 2021                                                                           Mgr. Miroslav Mach

                                                                                                                             riaditeľ školy