Zmena výšky príspevkov na stravu od 1. 4. 2024

25. marec 2024

OZNAM

V súlade s podkladmi, ktoré boli zaslané zo školských jedálni pri základných a materských školách a celkových nákladov na prevádzku školských jedálni k výpočtu réžie na rok 2024 a v súlade s poslednými zmenami vo finančných pásmach od 1. 1. 2023 oznamujeme stravníkom zmenu výšky príspevkov na stravu  od 1. 4. 2024.

Školská jedáleň:

V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť v školských jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. V súlade s ods. 13 §140 uvedeného zákona MŠVVaŠ SR stanovilo finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórii.

Aktuálna výška poplatku podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla s dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s ods. 10 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa určí všeobecne záväzným nariadením.

Žiaci od 6 do 11 rokov  -   obed 1,70 € + 0,20 € režijné náklady -  spolu  1,90 € za obed

Žiaci od 11 do 15 rokov-  obed 1,90 € + 0,20 € režijné náklady  - spolu  2,10 € za obed

Cudzí stravníci                                                                                             4,65 € za obed

Dotácie pre žiakov sú schválené do 30. 6. 2024, žiaci doplácajú iba ak nesplnia podmienky za ktorých môžu stravu odobrať.

Príspevky sa uhrádzajú do konca mesiaca, vopred za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ.

 

Za mesiac marec 2024 bola na poukážke za stravu vypočítaná suma podľa poplatkov za minulý rok, rozdiel Vám bude dopočítaný v platbe za apríl 2024.