Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

19. máj 2020

 

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020

 

Hodnotenie žiakov na základe: Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020,

aktualizované 20. 4. 2020.

Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30.6.2020.

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

       1.   akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

       2.   sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

3.   zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych

            podmienok na domácu prípravu a dištančne vzdelávanie.

 

Hodnotenie žiakov:

  • priebežné slovné hodnotenie,
  • záverečné hodnotenie:

- slovné,

- známkou.

 

V predmetoch, ktoré nie sú klasifikované sa na vysvedčení uvedie slovo absolvoval:

  • učiteľ prihliada  na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravužiaka,
  • učiteľ prihliada na aktivitua plnenie povinností žiaka v období mimoriadnej situácie.
  • učiteľ prihliada na osvojenie metód samostatného štúdiažiaka.

I. stupeň:

 v predmetoch: ETV, NAV - absolvoval.

1. ročník:

 v predmetoch: SJL, MAT,  PRV - slovné hodnotenie;

 v predmetoch: AJH, HUV, VYV, TSV - absolvoval.

2. ročník:

 v predmetoch: SJL, MAT - známkou;

 v predmetoch: PRV - slovné hodnotenie;

 v predmetoch: VYV, AJH,  HUV, TSV - absolvoval.

3. ročník:

 v predmetoch: SJL, MAT - známkou;

 v predmetoch: INF, PDA, VLA, ANJ - slovné hodnotenie;

 v predmetoch: PVC, TSV, VYV, HUV - absolvoval.

4. ročník:

 v predmetoch: SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ - známkou;

 v predmetoch: INF - slovné hodnotenie;

 v predmetoch: PVC, HUV, VYV, TSV, ETV, NAV - absolvoval.

 

 II. stupeň:

  v predmetoch: SJL, MAT, OBN, DEJ, GEO, ANJ, RUJ,

                               NEJ, BIO, CHEM, FYZ, INF-  známkou

       v predmetoch: HUV, VYV, NAV, ZAR, ETV, TSV, ŠPP, TECH - absolvoval.

 

Kritériá priebežného slovného hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie s prihliadnutím na individuálne podmienky žiaka

1. aktivita žiaka a plnenie si povinností – spoľahlivosť v plnení povinností, dodržiavanie  termínov odovzdávania úloh, pravidelnosť,

2. portfólio prác  žiaka  ( žiak si ho vytvorí sám, je tvorené úlohami zadávanými vyučujúcim počas vyučovania v mimoriadnej situácii:žiacke práce ako referáty, úvahy, plagáty, projekty, vypracované pracovné listy, výkresy či prezentácie) – podľa individuálnych možností  žiaka,

3. kvalita výsledkov činnosti – správnosť riešenia úloh, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení úloh, tvorivosť žiaka,

4. snaha žiaka o sebarealizáciu a sebarozvoj,

5. osvojenie metód samostatného štúdia,

6. sebahodnotenie žiaka.

 

Kritériá záverečného  hodnotenia žiakov na konci školského roka 2019/2020 

1.   plnenie kritérií priebežného hodnotenia žiaka počas mimoriadnej situácie,

2.   známka, ktorú mal žiak na vysvedčení v prvom polroku školského roka,

3.   plnenie kritérií priebežného hodnotenia žiaka v  čase pred mimoriadnou situáciou:

4.   známky, ktoré žiak získal v druhom polroku v čase pred mimoriadnou situáciou,

5.   aktivita na hodinách a plnenie si povinností v druhom polroku v čase pred   

       mimoriadnou  situáciou,

6.   vzťah žiaka k práci v predmete, snaha žiaka o sebarealizáciu a  sebarozvoj, tvorivosť

      žiaka v čase pred mimoriadnou situáciou,

7.   sebahodnotenie žiaka.

 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP – pri priebežnom hodnotení v čase mimoriadnej situácie a hodnotení na konci školského roka postupovať s prihliadnutím na individuálne možnosti žiaka.

V prípade, že žiak z objektívnych príčin neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie žiaka bude založené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania v školách.

Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnili kritériá na záverečné hodnotenie ( aj napriek včasnému upozorneniu a zverejneniu kritérií), môžu byť pred záverečným hodnotením preskúšaní ( do 31. 8. 2020). O preskúšaní rozhoduje

pedagogická rada.

V čase mimoriadnej situácie, žiaci 2. stupňa, ktorí v 1. polroku boli hodnotení známkou nedostatočný z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020.