Návrat žiakov do škôl, testovanie.

04. február 2021

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ materských a základných škôl otvára od 8. februára 2021 výchovnovzdelávací proces vo všetkých materských školách, v základných školách pre žiakov 1. - 4. roč. a základnej umeleckej škole individuálnej forme pre žiakov 1. - 4. roč.

K zabezpečeniu otestovania zamestnancov a zákonných zástupcov detí /žiakov Mesto Michalovce ako zriaďovateľ škôl otvorí mimo už otvorených MOM v meste aj MOM na týchto základných školách s pričlenením ostatných škôl dňa 6. februára 2021 od 8.00 -16.00 hod :

1. MOM - ZŠ T. J. Moussona - MŠ, Ul. Vajanského, MŠ, Masarykova
2. MOM - ZŠ, Ul. švermu - MŠ, J. Švermu, MŠ, Okružná, ZUŠ, Ul. Štefánikova
3. MOM - ZŠ, Ul. okružná - ZŠ,Ul. Komenského, MŠ,J. A . Kamenského
4. MOM - ZŠ P.Horova - ZŠ, Ul. školská, MŠ, Ul. školská,
5. MOM - ZŠ, Ul. Krymská - ZŠ, Ul. Moskovská, MŠ, Ul. Leningradská, MŠ, Fraňa Kráľa - od 8.00 do 13.00 hod.
6. MOM - ZŠ, Ul. Moskovská - elokované prac. Ul. mlynská - od 14.00 do 16.00 hod.

Pri tomto testovaní nie je možnosť rezervovať termín. V prípade voľnej kapacity sa môžu otestovať aj iní občania.

Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (žiak/zákonný zástupca) [doc]