Návšteva zberného dvora

03. máj 2022

Dňa 3. 5. 2022 kolégium Zelenej školy navštívilo na Partizánskej ulici zberný dvor Technických služieb mesta Michalovce, kde si vypočulo prednášku o recyklácii a význame separácie odpadu od zamestnanca technických služieb p. Sabovčíka. Žiaci okrem iného zistili viac o odpadovom hospodárstve, koľko finančných prostriedkov sa vynakladá na zber a separáciu odpadu. Žiaci sa dozvedeli, že skládka komunálneho odpadu v Žabanoch je uzavretá, nakoľko je už plná. Momentálne všetok komunálny odpad sa odváža na nákladných autách do 40 km vzdialeného  Sirnika, čo veľmi predražuje zber komunálneho odpadu. Do budúcna Technické služby mesta Michalovce uvažujú so zavedením váženia komunálneho odpadu a tak občania potom budú platiť za odpad na základe jeho množstva.