Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu (chrípkové prázdniny)

16. december 2022

Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce, zastúpená riaditeľom školy Mgr. Miroslavom Machom, Vám týmto oznamuje, že v súlade s Metodickým usmernením č. 15/2005-R z 31. 10. 2005, ktorým sa vydáva Plán pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, po dohode so zriaďovateľom školy zastúpeným primátorom mesta Mgr. Miroslavom Dufincom a po konzultácii z RÚVZ Michalovce na základe zisťovania stavu chorôb žiakov a následnej neprítomnosti žiakov z dôvodu chorôb nad 30% opakujúcej sa tri dni po sebe, riaditeľ školy

 

PRERUŠUJE

 

výchovno-vzdelávací proces od 17. 12. 2022. do 21. 12. 2022 vrátane.

 

Riadne vyučovanie sa začne dňa 9. 1. 2023.

 

 

 

Mgr. Miroslav Mach

                    riaditeľ školy