Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie v 1. polroku školského roka 2020/2021

25. január 2021

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie v 1. polroku školského roka 2020/2021

Hodnotenie žiakov na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (https://www.ucimenadialku.sk):

Hodnotenie žiakov:

• priebežné  hodnotenie (známkou, slovným hodnotením),
• celkové hodnotenie (slovným hodnotením, klasifikáciou - známkou, kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia).

I. stupeň:

1. ročník:
- v predmetoch: SJL, MAT,  PRV - slovné hodnotenie;
- v predmetoch: AJH, HUV, VYV, TSV, ETV, NAV - absolvoval.

2. ročník:
- v predmetoch: SJL, MAT - známkou;
- v predmetoch: PRV - slovné hodnotenie;
- v predmetoch: VYV, AJH,  HUV, TSV, ETV, NAV - absolvoval.

3. ročník:
- v predmetoch: SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ - známkou;
- v predmetoch: INF - slovné hodnotenie;
- v predmetoch: PVC, TSV, VYV, HUV, ETV, NAV - absolvoval.

4. ročník:
- v predmetoch: SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ - známkou;
- v predmetoch: INF - slovné hodnotenie;
- v predmetoch: PVC, HUV, VYV, TSV, ETV, NAV - absolvoval.

II. stupeň:

- v predmetoch: SJL, MAT, OBN, DEJ, GEO, ANJ, RUJ, NEJ, BIO, CHEM, FYZ, ZAR -  známkou

- v predmetoch: HUV, VYV, NAV, ETV, TSV, ŠPP, TECH, INF - absolvoval.